Privacyverklaring

Privacyverklaring KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 maart 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

KORU Loopbaancoaching & HR-Advies Kathleen Eversteijn-Wong

Postadres: Waterlandsingel 111, 2548 SP DEN HAAG, info@korucoaching.eu

Het gebruik van persoonsgegevens door KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten    

KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld indien een werkgever of werknemer ons vraagt met een werknemer of werkgever contact op te nemen en ons de benodigde gegevens verstrekt. KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten zal uw gegevens niet aan anderen verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Persoonsgegevens

KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens. Gegevens over geslacht worden verwerkt voor zover dat nodig is om u op correcte wijze aan te spreken
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Alleen KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten heeft toegang tot de volgende gegevens. Op geen enkele wijze worden de volgende gegevens gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming:

Doeleinden

KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers, na toestemming van de persoon die het betreft, en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 •  Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt zonder grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten persoonsgegevens uitwisselen. KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, of ondersteuners in het verzenden van nieuwsbrieven en andere algemene informatie of het voeren van de financiële administratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren?

KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Werk en Leef Vitaal zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen?

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten info@korucoaching.eu,  06 – 53 52 30 11 Postadres: Waterlandsingel 111, 2548 SP DEN HAAG.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen kunnen we u in voorkomende gevallen vragen om u bij indiening van uw verzoek te identificeren, bijvoorbeeld door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 maart 2019. KORU Loopbaancoaching & HR-Advies/Ontwikkeljetalenten kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.